سایت تتلو

متن آهنگ امیر تتلو تتلو امام رضا

خسته از این وضعیت ، خسته ازگناه و معصیت
خسته یعنی داغون ، میفهمی داغون یعنی چی؟
خسته از این اجتماع ، خسته از سوال و اشتباه
آخه تو این وضعیت نه میاد بارون نه هیچی
خسته از دروغ و بهت و بغض و فحش و ناسِزا
یه کمی محل به دردِ قلبِ سردِ ما بذار
میگن هر وقت بریدی از همه کس و همه جا برو پابوسِ امام رضا امام رضا
خسته از دروغ و بهت و بغض و فحش و ناسِزا
یه کمی محل به دردِ قلبِ سردِ ما بذار
میگن هر وقت بریدی از همه کس و همه جا برو پابوسِ امام رضا امام رضا
خسته از دروغ و بهت و بغض و فحش و ناسِزا
یه کمی محل به دردِ قلبِ سردِ ما بذار
میگن هر وقت بریدی از همه کس و همه جا برو پابوسِ امام رضا امام رضا
همه چمدونامو بستم ، میگن خیلیا اونجا هستن
میگن میدونا رو بستن ، ولی من پیاده میرم
میگن خیلی بد کردم و از ، همین جا برگردم
میگن سیاهه پروندم ، ولی روم زیاده میرم
خسته از دروغ و بهت و بغض و فحش و ناسِزا
یه کمی محل به دردِ قلبِ سردِ ما بذار
میگن هر وقت بریدی از همه کس و همه جا برو پابوسِ امام رضا امام رضا
خسته از دروغ و بهت و بغض و فحش و ناسِزا
یه کمی محل به دردِ قلبِ سردِ ما بذار
میگن هر وقت بریدی از همه کس و همه جا برو پابوسِ امام رضا امام رضا