سایت تتلو

متن آهنگ امیر تتلو بزنم نفت در بیاد

من تو رو هستم زیاد ، نونِ شبِ لَوَندیات
بزنم پنچر شی؟ یا بزنم نفت در بیاد ؟
من تو رو هستم زیاد ، نونِ شبِ لَوَندیام
بزنی نفت در بیاد
آره ، بزنم نفت در بیاد
واو
آقا مبارکا باشه ، بزنید نفت در بیاد
برو بالا بالا لالا
تولیدِ انرژی هم می‌کنین ، مبارکه آقا ، مبارکه ، بزنید نفت در بیاد