سایت تتلو

متن آهنگ امیر تتلو بگو کی

بگو کی بگو کی
بگو کی بگو کو
کجاست
بگو ک***رم تو دهنت بگو ها
تقصیر من نیست تقصیره توئه
کاری کردی بهت بد پلیه کنه
انقده میکنی تبلیغ خودتو
یهو پره سگ میشه دورت
دلم پره سنگ ریزه شده حیف
پاهام انگار زنجیره شله
ولی کیف میکنم بالم سبکه نیستی
انگار کسی نیست سنگینش کنه
بگو کی حالمو بد نکردی
کی راهمو سد نکردی
بگو کی لعنتی بگو کی
بگو کی روزمو شب نکردی
کی تو جمع منو موذب نکردی
بگو کی ها لعنتی بگو کی
بگو کی
مخو سوراخ میکنه حفاری
مغزمو گا***ه و رفت خوابید
بعده یه عمر کف خوابی
شدیم بازیچه ی یه هشتادی
آبرو ریزی بد رفتاری
نمیفهمدت وقتی حرف داری
حق داری تنها شی
اصلا حق داری بد باشی
بگو کی راهمو سد نکردی
بگو کی حالمو بد نکردی
شبا تیره بود شده تیره تر
چشا خیره بود شده خیره تر
یه وحشی خیره سر
هه کی** خر
شب بیدار پنچر گل
ظهر پا میشم عجله طور
روزگار لجن گوه
دیگه وقت ته لجنه اوه
با همه کارد و پنیر
از نظرم همه ک**خلن
مغزو پر آرد و خمیر
باغ وحش تهرون منه بکش کنار پاتو امیر
اما یه چی داد میزنه تو سرت
فقط جلو پاتو نبین
بگو کی تو فهمیدی من چمه چه مرگمه
بگو کی مسئوله اون چیزایی که ول کردمه
بگو کی فهمیدی قبل اینکه
بگم چهل مرتبه
بگو کی باعث سنگینی
این پاهای ولگردمه اه
بگو کی عوضی
بودی فکر من و این خونه
برو که بعد از این
هر کی حس منو میدونه
برو که دیگه بدم میاد ازت
گوش نکن به چرندیات اصلا
بدو برو که خون لازممو
جایی هم حرفی ازم زیاد نزن
بگو کی حالمو بد نکردی
کی راهمو سد نکردی
بگو کی لعنتی بگو کی
بگو کی روزمو شب نکردی
کی تو جمع منو موذب نکردی
بگو کی بگو کو بگو کی
ببین بنی آدم اعضای یکدیگرند
مثلا تو از به بعد کی** مایی
بگو کی
بگو کی اینطوری کردت
یه نگاه کن به اون رنگ و رخ زردت
به اون صورت بی روح و بد و سردت
خودتو تو آینه دیدی
بگو کی اینطوری کردت
پر شهوت شدی و دشمن و ضربه
همش پشت سرت حرفه
بگو کی
تو آخرم هممونو به ***ا میدی
بگو چی شد که اینطور شد
پر از حرفم پره طعنه
بگو کی اینجوری شدی چرا تازگیا
حتی لباتم دیگه بد طعمه این دیگه بگ**یی شد
بگو کی با همه قاطی شدی و کر کر و خنده
فقط اخم و غم و بحث تو با منه
بگو کی آخه بد شدی تو این همه
بگو کی ها
بگو کی حالمو بد نکردی
کی راهمو سد نکردی
بگو کی
بگو ک**م تو دهنت
لعنتی بگو کی
بگو کی روزمو شب نکردی
کی تو جمع منو موذب نکردی
بگو کی لعنتی بگو کی
ببین هر کس بد ما به خلق گوید
ما کی*مون هم حساب نمیکنیم
خودتو بکش بلاک
بگو کی بعضا وقتا هم همه چی بگ**س
ولی نه مثل لاس وگاس خلاص