سایت تتلو

متن آهنگ امیر تتلو بی ریشه ها

همش حرف میزنه
همش زخم میزنه
دعوا راه میندازه، فک میزنه!
شک داره تهمت میزنه
همش قهر، همش شر، همش غر، تنفر
همش اشک، همش قلب
همش درد، همش سرد
نفس تنگ، تپش قلب، دلش سنگ
همش دروغ، همش جنگ
همش دروغ، همش جنگ
فکر نکن دوریت به من ضربه نزد، زد محکمم زد (زد محکمم زد)
فکر نمیکردم به عشق و عاشقی من عمرا از قبل (من عمرا از قبل)
با کی میخوابین شب شد بغل هم؟
کی با توئه هر صبح بعد از من؟
بی ریشه ها در کل برنده ان
ای، فکر نکن دوریت به من ضربه نزد زد محکمم زد (زد محکمم زد)
فکر نمیکردم به عشق و عاشقی من عمرا از قبل (من عمرا از قبل)
با کی میخوابین شب شد بغل هم؟
کی با توئه هر صبح بعد از من؟
بی ریشه ها در کل برنده ان
آه، تو فکر نمیکردی که مشتت وا شه
حقته همین حرفا پشتت باشه
صورتت هر چه قدر هم خوشگل باشه
ولی تو ذاتت مشکل داشته
تو فکر نمیکردی که مشتت وا شه
حقته همین حرفا پشتت باشه
صورتت هر چه قدر هم خوشگل باشه
ولی تو ذاتت مشکل داشته
دورِ دورِ دوری از من و من ازت دورِ دورِ دورم (دور دور دورم)
دونه دونه دونه دونه موهای مشکیت تو این خونه موندن (تو این خونه موندن)
خوبِ خوبِ خوبی و من دلم اصلا واسه خودم نیست
زودِ زودِ زود رفتی، این وضع عاشق شدن نیست
دیگه دیره سیره دل از تو، من ته بی کسی رسیدم
این سری نمیگم در مورد این که چی شنیدم
این سری که میرم باور کن راه برگشتنی نیست
این حسی که دیدم با این وضع دیگه برگشتنی نیست
تو فکر نمیکردی که مشتت وا شه
حقته همین حرفا پشتت باشه
صورتت هر چه قدر هم خوشگل باشه
ولی تو ذاتت مشکل داشت
تو فکر نمیکردی که مشتت وا شه
حقته همین حرفا پشتت باشه
صورتت هر چه قدر هم خوشگل باشه
ولی تو ذاتت مشکل داشته