سایت تتلو

متن آهنگ امیر تتلو ته دیگ زمانه

توجه: این نسخه دمو میباشد و آهنگ اصلی بزودی منتشر میشود...

هروقت خرد شدی از دست رفتی!
منو خاموشی کامل... منو خرد شدن دائم...
همه راضی ان از پوچی به این کور شدنه قانع!