سایت تتلو

متن آهنگ امیر تتلو جهنم

خواهش میکنم بزن آهنگ بعدى چون دارم در جهنمو بازش میکنــم
اگه ننه باباى عقب موندت پیشتن با هدفون گوش کن
رفقا میترسن بگن که رفیق منن حق دارن بایدم منو ببینن جیغ بزنن
سگ هار دیوونه منم ها بیخود دعا میخونه ننم
من میگیره دیگه از این خونه ………………….
هه منو چى فرض کردى میخواى واسه کى برگردى
یه روانى واسه چى میخواى من فقط میزنم میرم بعدى
گیر میدم بت گیرم ندى من پره از کینم ردى
بابا مرد به ………….. فکر میکنى پیرم ولى
باز پز میدى دست و پا زیرم زدى
هه هر جهنم یخ زده تو دلم
بیخودى درگیر من نشو اومدم که برم
دانلود آهنگ جهنم از امیر تتلو
یه جهنم ضربه شو زد به من چیزى نموند ازم
بذار هرچى که دلم میخواد بگم جهنم میریزه تو تنم
منم بذار دست و پامو بزنم بوى خون پیچیده تو سرم
انگار دارم از بلندى میپرم چشما خون سنگین سرم
بهشت اونور من اینورم از همیشه غمگین ترم من از همیشه بد بین ترم
کامنتا بسته متنا مریض پر شده از سگ هار پست ما
تو این جهنم مردى نمونده هه سلامتى خوار ک**ه ها
لیوانا پشته سرهم میسوزونه بعد میره پایین
بدجورى غل و زنجیر راییم پیکا سک مزه ام سیگار
من بد ولى خب درگیره مایین
من بد ولى تو بد زیر مایى
من بد ولى از دم …. مایین
هششه جهنم یخ زده تو دلم
بیخودى درگیر من نشو اومدم که برم
یه جهنم ضربه شو زد به من
دانلود آهنگ جهنم از امیر تتلو
چیزى نموند ازم بذار هرچى که دلم میخواد بگم
جهنم میریزه تو تنم
منم بذار دست و پامو بزنم بوى خون پیچیده تو سرم
انگــــــار دارم از بلندى میپرم اون دنباله پوله هوله
… خز عین غوله برره من عین مرده ها بى حسو
فقط انگار یه …. بغلت حال نداشتم بکشم بیرون
دانلود آهنگ جهنم از امیر تتلو
حال ندارم پاشم از روش ……………. اومد پنج دیقه اى
دیگه ام نمیخوام باشم پهلوش اون دنباله اچ دى میگرده
ولى نگاش میخه به من من دنبال رانیتیدین
جف معده هامون ریخته به هم
دستمالى منگ و خشن
ولى از بیرون قشنگو فشن
مگه چقدر جون دارى که هر روز
هى بکنى جنگ و نشه نعشه حیف
حیفه استعدادم بیخودى گوش به این قصه دادم
فک نکن حس بت دارم من دیگه پى استعفامم
هر جا میرم هر درى زدم ولى باز باهام تو هر ورى بدن
هر روز از روز قبل خطرى ترم مخ تعطیلات و بدترین منم هه
بهتره تنهام بذارى بگو پیش اومد همین الان یه کارى
بهتره بذارى در رى تویى که از همه حرفام شکارى
دانلود آهنگ جهنم از امیر تتلو
برو اصلا حالمو نپرس نه تو خوب میکنى حالمو نه قرص
همتون میکنین آدمو زده اگه تکسم دادم جوابمو نده
از این بالا مات و مبهوت بنداز ته دره تو نگاه
یه حس وحشى داد میزنه تو سرت
که بزن همه شهرتو …… توام ریختى زهرتو به ما
همه زدن قلبتو یه راه هه منم زدم قبل تو یه پارت
دیگه باس بکنى قبرتو یه جا دلم شده ماتم کده
این همه بغض و اشک حتى دیگه واسه چشماتم بده
تا یکم شل وا بدى طرف رفته جیباتم زده
تازه میگه چتى باهاتم بده
وقتیکه شدن به ….. همه
میفهمم وقته به چوخ رفتنه هه
ندارم حوصله ى گردش
اونى که دوسش داشتم رفتش
خودش رفت ولى مونده دردش
با اینکه دیگه کارى ندارمش
هنو بازه سر زخمش این نبود رسمش
نگو برگرد بهش که من فراموش کردمش
منم ایندفعه زدمش همیشه فقط اون میزد
دانلود آهنگ جهنم از امیر تتلو
من با همه بد با همه لج
کردم نمیخوام دیگه برگردم میکنم راهمو کج
صبح پا میشن میپوشن غمو
به خیار میفروشن همو رو یه صندلى میشوننمو
با حرفاشون میشکونن منو باید جلو بازپرس چِت فورا
برگه رو پر … کنم هه پره …………………….. دورم
دانلود آهنگ جهنم از امیر تتلو
من از همین یه مشت شعر پرم
وسط سردى اتاق کرده مغز ردیه تو داغ
میگه بس نى بازم بنویس به کى وصلى مرتیکه الاغ
مینویسم بابا نون نداشت آن مرد زیر خاک است الان
مینویسم غلط کردم من اصلا از اون خاک بر سرام
میگه بس نى بازم بنویس بنویس تا جونت دراد
میگه زیادى پر رو شدى چک و لقد خوبه برات
میرسه جون به لبات اضافه شد خون به شبات
پشت هم میخورى پسى از یه سرى ………
وسط جهنم ته رام چون من یه پرنده ام
په اعدام یا قفس سهم منه ولى هنوز درندم برِ جام
میرسه به گوش نعره هات با یه سرى گوش تلخه لات
جعمین هر شبى دور هم و یه اتاقه و توش سر صدات
یه اتاق پره بوى هوس یه اتاق رو به روی قفس
دانلود آهنگ جهنم از امیر تتلو
یه اتاقى که توش سیخ میزنن از رو حرص از روى مرض
آدما گرگه وحشین تا یه سوتى بدى شعله ور میشن
منم از اونا بدترم گریه میکردم کل پریشب آدما سگ بار اومدن
ولى از سگ کم ترن تنهایى تو خونم پره
هروز میبینى تک پر ترم من پره از دوده هدفم
دنبال رله خوبه علفم رو میز پره ظرفاى کثیف و
نمیاد کسى تو خونه طرفم هه جهنم یخ زده تو دلم
بیخودى درگیر من نشو اومدم که برم
دانلود آهنگ جهنم از امیر تتلو
یه جهنم ضربه شو زد به من چیزى نموند ازم
بذار هرچى که دلم میخواد بگم جهنم میریزه تو تنم
منم بذار دست و پامو بزنم
بوى خون پیچیده تو سرم
انگار دارم از بلندى میپرم
چیه طاقت شنیدنشو نداشتى نه
چته ما همه ى اینارو با چشامون دیدیم
نگفتم جلو ننه بابات گوش نکن
راستى تو این یکى خواستم شبیه خودتون باشم
زیاد گوشش نده اسهال میشى خلاص