سایت تتلو

متن آهنگ امیر تتلو خونه امن

دُرسته مَرگ پایان ماجرا نیست
درسته زندگی جَریان داره
چون انرژی از بین نِمیره
فَقط از حالتی به حالت دیگه تَبدیل میشه
خب اینو هَمو میدونن
چیزی که باید بهش تَوجه بشه رو میگم حالا دَر ادامه
مَنو از ریشه بُریدن تازه قبلش همه میوه هامو چیدن
هَمه ی َبرگا که ریختن ، هَمه شاخه هامو کندن
هَمه این حالمو دیدَن ، مَن سُقوط کردمو
هَمه سکوت کردن
مَن چه سوخت قَلبمو ، هَمه چه سود کردن
مَن شدَم تاریکیه ، هَمه شدن نور این وَسط
هَمه شدن تبر هَمه زخم دارن رو این جَسد
هَمه یه جور سَهم دارن از این بَدن
مَحو آسمون شدَم ، که مَنو زمین زدن
مَن میخواستم که اصن نه به اهل این زمین نگم
شاید واسه هَمین بدم
مَن شدم خونه ی امن
مَن شدم خون تو رَگت ، هَمه رُسوب کردن
مَن شدَم بَد دادنه هَمه که خوب کردن
پَس چه زود رفتن ، هَمینه خونه قلبم
همینه کوه دردم
مَن شدم خونه ی امن
مَن شدم خون تو رَگت ، هَمه رُسوب کردن
مَن شدَم بَد دادنه هَمه که خوب کردن
پَس چه زود رفتن ، هَمینه خونه قلبم
همینه کوه دردم
چیزی که باید بهش توجه بشه اینه که
انرژی وقتی به یه حالت دیگه تبدیل میشه
دیگه اون حالت قبلی نیست
یعنی وقتی یکی میمیره دیگه اون آدم قبلی نیست
در هر صورت باید بتونی با قبلیه خداحافظی کنی
وگرنه جدیده نیست… عجب این بده
حالا مثال بزنم
مثلا من درخت باشم دیگه دونه نیستم
باید با دونه بودن خداحافظی کنم
خونه باشم دیگه درخت نیستم
باید دیر یا زود با ریشه و برگ خداحافظی کنم
پس از وقتی لونه شدن شروع میشه
درخت بودن تموم میشه
بهت گفتم بری میمیرَمو با اولین پَرواز رفتی
مَن از اول شروعت میکنم هَر دفعه تو
هَر بار سَختی …
تو میدونستی هَمه چیزمی هَرکی بخواد نباشه تو هَستی
تو چشمتو به رو این هَمه علاقه بگو صَد بار چطور بَستی
اصلا انگار مَن شدم خونه ی امن
مَن شدم خون تو رَگت ، هَمه رُسوب کردن
مَن شدَم بَد دادنه هَمه که خوب کردن
پَس چه زود رفتن ، هَمینه خونه قلبم
همینه کوه دردم
مَن شدم خونه ی امن
مَن شدم خون تو رَگت، هَمه رُسوب کردن
مَن شدَم بَد دادنه هَمه که خوب کردن
پَس چه زود رفتن ، هَمینه خونه قلبم
همینه کوه دردم
نِگران توام هَر ثانیه نگرانی داره هِی مَنو از تو میخوره
خوب نی بَرام
تا میگم این آخرشه این زَمین لعنتی بَدترشو رو میکنه زودی الان
مَنم صَبرم یه اندازه ای داره مَنم نِصف و نیمه آدمم
مَنم … بازی رو بَلدم مَنم مثل تو فیلم عالَمم
آره انگار مَن شدم خونه ی امن
مَن شدم خون تو رَگت ، هَمه رُسوب کردن
مَن شدَم بَد دادنه هَمه که خوب کردن
پَس چه زود رفتن ، هَمینه خونه قلبم
همینه کوه دردم
مَن شدم خونه ی امن
مَن شدم خون تو رَگت ، هَمه رُسوب کردن
مَن شدَم بَد دادنه هَمه که خوب کردن
پَس چه زود رفتن ، هَمینه خونه قلبم
همینه کوه دردم
Tataloo Safe House Lyrics
تکست آهنگ جدید تتلو خونه امن