سایت تتلو

متن آهنگ امیر تتلو دلم میخواد

بگو بیان بگو بازم بیان
بگو بیان و نَپُرس ملیکا و طناز هم کیان
اصلاً مهدی و عباس هم بیان
بگو بیان بگو بازم بیان
بگو بیان و نَپُرس ملیکا و طناز هم کیان
من دیگه از اون عوضی هام
ولی هنوزم میدونی خیلی بهتر از بَعضیام
تقصیر من نبود تو یِهو بَد شدی عوضی بام
دِلم میخواد دیگه بِکشم اَزَت بیرون
دِ بیا وسایلتَم بردار بیا فقط بی اون
دِلم میخواد دیگه دِلِ من تنها باشه
نه با اون که یاد گرفته صُبحِشو هرجا پاشه
دِلم میخواد جار بزنم که اَزَت بَدم میاد
دِلم میخواد عکساتو جلو همه دار بزنم
دِلم میخواد داد بزنم ،بزنم بِشکونم
بفهمی از تو پاره ترم ،بِکِشم کارد به تَنَم
دِلم میخواد جار بزنم که اَزَت بَدم میاد
دِلم میخواد عکساتو جلو همه دار بزنم
دِلم میخواد داد بزنم ،بزنم بِشکونم
بفهمی از تو پاره ترم ،بِکِشم کارد به تَنَم
جلوی غریبه ها هِی خودِتو لُخت میکُنی
تو اصلاً خوشِت میاد اَعصابمو تُخمی کُنی
جلو ی هر خَری راحت حرفِ رَکیک میزنی
توی لاشی حتی با رفیقامَم تیک میزنی
یه روز خسته یه روز ضعف
بازارش خَراب بود
باز اومد قبلِ سه روز رفت
بگو حالا با این وضع من چرا پاش بسوزم
یه روز شاده یه روز غم
من چی اومد به روزم
بگو من چی اومد به روزم
جلو ی غریبه ها منو اَرزون میفروشی
تو اصلا خوشِت میاد هِی چیزِ چَسبون میپوشی
هَمش تو قیافه ای و با فاصله بِهِم میشینی
میگی شِیطانم و تَوَهمی جِن میبینی
دِلم میخواد جار بزنم که اَزَت بَدم میاد
دِلم میخواد عکساتو جلو همه دار بزنم
دِلم میخواد داد بزنم ،بزنم بِشکونم
بفهمی از تو پاره ترم ،بِکِشم کارد به تَنَم
من دلم میخواد ...
بگو بیان بگو بازم بیان
بگو بیان و نَپُرس ملیکا و طناز هم کیان
مهدی و عباس هم میان
بگو بیان بگو بازم بیان
بگو بیان و نپرس ملیکا و طناز هم کیان
من دیگه از اون عوضی هام
ولی هنوزم میدونی خیلی بهتر از بَعضیام
مشکل از من نبود تو یِهو بَد شدی عوضی بام
من دِلم نمیخواد دیگه حتی اون نِگاهاتو چشماتو
مغزم نمیکِشه دیگه کِش مَکِش هاتو
نباید میدادَم به توِ جاکِش آتو
هرچی دِلم بخواد میگه
اصلاً هم مهم نی اون شَکاتو اَشکاتو
جمع کُن اون اَخماتو
دیگه فرق میکنم با تو
برو دیگه حتی کاری ندارم بَدخواتو
دِلم میخواد جار بزنم که اَزَت بَدم میاد
دِلم میخواد عکساتو جلو همه دار بزنم
دِلم میخواد داد بزنم ،بزنم بِشکونم
بفهمی از تو پاره ترم ،بِکِشم کارد به تَنَم
بذار این وسط من یه نکته ی ریزی رو بگم
اِنقدره منفی شُدی مِعدَمو میریزی به هم
اِنقدره هار شُدی هِی موهاتو از تَه میزنی
تو هم حُرمَت شِکنی هم یهو بَد میکَنی
عشق چیه ک**م توش ، دیرو دیدمش ریدَم روش
امروزو عشقِ اینی ولی یه روز در میاد اینم بوش
غرق توی دَردِسرا
لَش رو مُبل خسته تنها
اِنقدره فشار روته که اَلانه که گَندِت دَراد
اُنُق عین بچه طلاق
خودِت انقده رَدی که ممکنه بِره بَرقِت الان
اونوقت یه عَمه خراب میرینه رو مغزِت بَرات ، اَه
میرسیم به مَرزِ فرار ، میری جزو دَر به دَرا
عَوضِ اینکه بیاد یه بار از دوشِت برداره اون
فقط به فکرِ اینه بیاد پایین شلوارِمون
هیز ولی در واقع کور ، تیز هَول یه اَلافِ کول
فوضول و پیگیرِ جمع ، کُنترل از راهه دور
فقط پِیِ پَرو پاچه بود ، لَنگِ هَوس لَنگِ پول
فَقطم سایز بالا پَلنگ مَلنگ نَره غول
بی حِس ولی قُلُمبه اِنگار یکی اونو کَرده کوک
فقط فِکره تُلمبه و خوارک** ی کَله پوک
دِلم میخواد فحش بدم
مگه من میگم که تو رَفتارات چرا ک***شرن
آره اصلا فالو میکُنم، لایک میزنم پُستِشَم
مگه من چقدر باید آرزوهام کُشته شَن
چرا همه اِنقدر ک* کِشن ؟!
آره
دِلم میخواد فحش بِدَمِت
انقدره خوردی ولی چِشات از همه گُشنه تَره ،برو با خوشگل تره
هرچی هم دِلم بِخواد میرم میگم پُشتِ سَرِت
دِلم میخواد بِری گُمشی که یکم خوش بگذره
حواسِت پَرته هَمش هِی چیزاتو جا میذاری
سَرِ شب نیستی و بعد سَرِ صبح هار بیداری
همه جا پارتی داری ولی از کار بیکاری
فقط یه سَر میای میرینی تو این چهار دیواری
دِلم میخواد جار بزنم که اَزَت بَدم میاد
دِلم میخواد عکساتو جلو همه دار بزنم
دِلم میخواد داد بزنم ،بزنم بِشکونم
بفهمی از تو پاره ترم ،بِکِشم کارد به تَنَم
دِلم میخواد جار بزنم که اَزَت بَدم میاد
دِلم میخواد عکساتو جلو همه دار بزنم
دِلم میخواد داد بزنم ،بزنم بِشکونم
بفهمی از تو پاره ترم ،بِکِشم کارد به تَنَم