سایت تتلو

متن آهنگ امیر تتلو من از این عشق

من از این عشق بیدارم
به همین عشق میخوابم
من نه چشم میذارم
نه دیگه عادت زشتی دارم
من از این عشق سرمستم
به همین عشق دل بستم
من که خالیه دستم
که نباید بشه اینجور ، سخت و خستم
من از این عشق زاده شدم
که امروز آزاده شدم
من از این عشق امروزه پُرم
رسیدم به اصلِ خودم
حرکتِ دستامون عینِ هم قلبامون یکی
ژستامون عینِ هم حرفامون یکی
تیم تکمیل دردامون یکی
فرق داری واسم با اون یکی
وقتی شهر پُره از هر آلودگی
تو تو بغلم آروم بگیر
(تو تو بغلم آروم بگیر)
آه من از این عشق پُرم
من از این شب دور
نذار روزارو بِشمرم
که همشون عینِ شب بود
فشار آورد از اینور زندگی
هدف از اونور روم
بذار داغون و خل باشم که
سالم نرفت از اون در تو
دردا گرفت تند تند رو من
بعضیا بد قُلدر بودن
اما دنیا کیسه بوکسمه
از بچگی بوکسور بودم
از بچگی تندرو ، بیش فعال
تخس و پُروئم
پُر بودم اما چاق نه
جای چربی میسوخت فُسفر تو من
یادم نمیره دردامونو
وقتِ شادیا یادم نمیره فردامونو
یادم نمیره این احترام و این قانونو
یادم نمیره ایمانمونو حرفامونو
یادم نمیره دردامونو
وقتِ شادیا یادم نمیره فردامونو
یادم نمیره ، این احترام و این قانونو
یادم نمیره ایمانمونو حرفامونو
من از این عشق زاده شدم
که امروز آزاده شدم
من از این عشق امروزه پُرم
رسیدم به اصلِ خودم