سایت تتلو

متن آهنگ امیر تتلو گرگ

پرده هارو بکش کنار
بذار نور بیاد تو
یه شیرینی مهمونم کن
ازم معذرت بخواه
بذار آروم باشم و سر به راه (بگو چی تو ذهنته مرد)
من، بیخیال بره هام (تهران)
بیخیال بره هام
بگو چی تو ذهنته وقتی روبه روت منم
روبه نور مثِ کوه نور
با یه جیب پرِ پول
با دل شیر، یه کبریت
پر انرژی تو یه پورشِ سفید
پشت رفیق مخ ترکید توی رپ پارسی
زیر دستامون صد هزار تیم
هنو شاخیم همه آرتیست
حرکات همه فابریک
همیشه آماده روی بارفیکس، مارگیر
ما کلماتو جا مینداختیم
رپ پارسی میشد تو تاریخ جاوید
از هیچی تاکتیک ساختیم
همیشه منو مث یه شاه میشناختین
حتی از سنگم آرتیست ساختیم
بازی با ما ینی آتیش بازی
دشمنارو آشتی دادیم
دیگه هیچ جوره توی پارکینگ جا نیس
مشکلاتو خواستیم داشی
صدای بمب کنار خاکریز عادیه
کسی بینمون آب زیر کاه نی
بهترینارو تو آرشیو داریم
پرده هارو بکش کنار (همیشه داریم)
بذا نور بیاد تو
یه شیرینی مهمونم کن
ازم معذرت بخواه
بذار آروم باشم و سر به راه
من، بیخیال بره هام
بیخیال بره هام
همیشه میخو رو چکش زدیم
برعکس همه به جاهای بد مشت زدیم
خیلی دوره پشت سریم
تا اومدیم یاد بگیریم
شدیم کارتکس و انگشت زدیم
نمیشه به هم فحش ندیم
نمیشه به هم فحش ندیم
تو من یه گرگ بزرگ شد
یه پرفسور مرد
یه غُد تو گود ذوب شد
تو شهر از کُنده پر شد
هر کی اومد زد و کشت و برد و خورد
سرنوشت بچه هامون
تند و تندتند تو عقده گم شد
دیدی آخر چطور شد؟
دیدی آدم چه گرگ شد؟
پرده هارو بکش کنار
بذار نور بیاد تو
یه شیرینی مهمونم کن
ازم معذرت بخواه
بذار آروم باشم و سر به راه
من (من)، بیخیال بره هام (اَه)
بیخیال بره هام
خیلی وقته که بیخیالم
اینو توم خوب دیدی یا نه؟
کم کار شدی میری یا نه؟
اگه نه که بیریز همَشو تو پیالم پر کن
هَه، بذار بره بالا کنتور
من، جر دادم نگو مفت برد
جفت پام میرم روی در قفل و
تا درس بشه برا همونی که گه خورد
پشت سرم
همشون مفت برن
میبینی میگیرم قله رم
اَ اینا همشون گرگ ترم
بهشونم بگیین الکی پَ تند نرن وایسا
هَه، جلوم میله بوده پارسال
من، شدم بلده ی داستان
بد باک پره میرم پی بازتاب
با دستی که خاکی هارم کرد آسفالت
هنو تازه ام ببین
تو فهمم هم درکی از بازنده نی
پَ هر چی راه هس میریم
بیجا زدن و همه رو ما بخشیدیم
ببین تو این دل پرِ مِه
هنو یه صدای نابی هست
اون که جمعه رم دوییده
سفته پَ این زخما بی فایدس
ببین تو این دل پرِ مِه
هنو برا توام جایی هست
اینو میشه دید
فقط اگه پرده رو بگیری کنار بدی با یه دست
پرده هارو بکش کنار
بذار نور بیاد تو
یه شیرینی مهمونم کن
ازم معذرت بخواه
بذار آروم باشم و سر به راه
من بیخیال بره هام
بیخیال بره هام