سایت تتلو

متن آهنگ امیر تتلو اطمینان

اطمینان نداریم به همو همش
داد میزنه سر من
مگه قول نداده بود صد دفعه
که هر طرف باد میزنه نره نه
بهش میخوام بگم همین امروز جم کنه بره دیگه
فکر کنه که غریبم
من عشق میخوام بزار بره اصلا
منم میتونم فک کنم همچین ادمی هیچوقت ندیدم
اطمینان مهم ترین چیز بود
که نداشتیم عزیزم
نه تو به من نه من به تو
وگرنه هیچی نبوده بخوای و ندم به تو
نگو متوجه شدم بد حرفتو
اطمینان مهم ترین چیز بود
که نداشتیم عزیزم
نه تو به من نه من به تو
وگرنه هیچی نبوده بخوای و ندم به تو
نگو متوجه شدم بد حرفتو
ارامش نذاشته بود واسم و
فقط دنبال هیاهو
اون درارو قفل میکرد
بیجهت بهم میگفت
نمیخوام نیا تو
اطمینان این وسط نبود
سر لجبازیا ذهنیتا خراب بود
دلشو میزدم دو روز یه بار بهونه میساخت هی بی هوا برام زود
اطمینان مهم ترین چیز بود
که نداشتیم عزیزم
نه تو به من نه من به تو
وگرنه هیچی نبوده بخوای و ندم به تو
نگو متوجه شدم بد حرفتو
اطمینان مهم ترین چیز بود
که نداشتیم عزیزم
نه تو به من نه من به تو
وگرنه هیچی نبوده بخوای و ندم به تو
نگو متوجه شدم بد حرفتو