سایت تتلو

متن آهنگ امیر تتلو گل

دروازه بان تیم ما خودشه شیر ژیانه هافبکا نمیذارن برسی به خط میانه
نوکه حمله پره مردِ تیم ما قهرمانیو دوره کرده
دروازه بان تیم ما خودش یه شیر ژیانه هافبکا نمیذارن برسی به خط میانه
نوکه حمله پره مردِ تیم ما قهرمانیو دوره کرده
یه ستاره برای من سه ستاره برای ما که با دست خالی رسیدیمو منت نداره طلا که پاکه
یه ستاره برای این خاک یه ستاره برای ایران که بی ستاره شبامون گذشت ولی جنگدیم برای ایمان
از یه مرز پر گهر تا یه سکو پره از عشق پره از درد و غم بود و پره از برخورد و تنش
پره از رنجو سختی و پره غم که تحمل کردمش یه طرفمون دره و جهنم یه طرف یه قهرمانو پرش
دروازه بان تیم ما خودش یه شیر ژیانه هافبکا نمیذارن برسی به خط میانه
نوکه حمله پره مردِ تیم ما قهرمانیو دوره کرده
یه گل برای من یه گل برای تو یه گل برای قلبه شیر بچه های ما
یه گل برای مادر یه گل برای صلح یه گل برای خستگیه نسله سایه ها
یه گل برای کرد و لر و ترک و واسه غیرت یه گل برای جشن بزرگ یه ملت
یه گل برای این همه بغضه بی منت یه گل برای قهرمانی گل برای عزت
دروازه بان تیم ما خودش یه شیر ژیانه هافبکا نمیذارن برسی به خط میانه
نوکه حمله پره مردِ تیم ما قهرمانیو دوره کرده
دروازه بان تیم ما خودش یه شیر ژیانه هافبکا نمیذارن برسی به خط میانه
نوکه حمله پره مردِ تیم ما قهرمانیو دوره کرده