سایت تتلو

متن شورشو در آوردی - آنیتا

هر کی تا تو رو میبینه
سریع مهرت به دلش میشینه
یهو عاشق و پیگیرت میشه
پاش دراز تر میشه از گلیمش
من غیرتیم روت بیب
دیوونه میشم زود هی
نبینم کسی به عشقم بگه بالا چشات ابروس
وای که دیگه من مردم واست
وای که دلمو بردی
با اون قد و بالاتو چشای سیات
شورشو در آوردی
وای که دیگه من مردم واست
وای که دلمو بردی
با اون قد و بالاتو چشای سیات
شورشو در آوردی
هر چقد بام بجنگه من تا تهش باهاشم
نبینم کسی سمتش بره من بالاخواشم
دادی دستم بد کاری تو
عاشقتم نیست هالیتو
هر کی میبینتت میگه پرچمش بالاس آنیتا
وای که دیگه من مردم واست
وای که دلمو بردی
با اون قد و بالاتو چشای سیات
شورشو در آوردی
وای که دیگه من مردم واست
وای که دلمو بردی
با اون قد و بالاتو چشای سیات
شورشو در آوردی