سایت تتلو

متن برخیز - داریوش

از خون جوانان وطن لاله دمیده
هنگامه ی گل دادن فریاد رسیده
برخیز که غیر از تو، تو را دادرسی نیست
هم سنگر ما جز خود ما هیچ کسی نیست
برخیز که این خانه ز دشمن بستانیم
بیداد گران را همه از خانه برانیم
هنگامه ی پیوستگی ماست پایان هزار دستگی هاست همراهی و هم بستگی ماست
برخیز که امروز همان روز رهاییست یک لحظه به آزادی از این مخمصه باقیست