سایت تتلو

متن زندگی یعنی همین - داریوش

سادگی‌های قشنگ
آرزوهای محال
چشم گذاشتن رو غرور
گم شدن توی خیال
تیله بازی روی خاک
چیدن میوه‌ی کال

کودکی و معنی یه فرشته رو زمین
زندگی یعنی همین
زندگی یعنی همین

شعر خوندن وسطِ غرش تیر و تفنگ
دل سپردن به امید، توی بُحبوحه‌ی جنگ
سبز و سرخابی شدن لحظه‌های رنگارنگ

لذت از کاشتن گل، نفرت از میدون مین
زندگی یعنی همین
زندگی یعنی همین

رو به تبعیدِ عمیق، یه سفر شبیه خواب
میون این همه آب، آب تنی توی سراب
به جهان خشم و آه، خنده با حال خراب

روی آهنگ سکوت یه ترانه مثل این
زندگی یعنی همین
زندگی یعنی همین

توی لحظه‌های بد رو غمات خط بکشی
من برات بخونم و تو برام زمزمه شی
به تو وابسته بشم تو ازم خسته بشی

زنده باشی بمیرم، برای تو نازنین
زندگی یعنی همین
زندگی یعنی همین

زندگی یعنی همین
زندگی یعنی همین