سایت تتلو
Your browser doesn’t support HTML5 audio

متن حس من کو - پردیس

چرا دلم نمیخواست خودمو حرص بدم به خط مشغولت با فحش بهت تکست بدم زود؟
چرا عوض شدم من بگو حس من گو؟
بعد من خوب نکرده الکلم حالتو
این دیوونه واسه همه بد شد نه واسه تو
نذار دور و بریات کج کنن راهتو
حالا که نیستم یکمی جمع کن حواستو!