سایت تتلو

متن آغوش امید - شکیلا

آرزو ها همه تاریک و تباه
سخنم تلخ چراغم خاموش
مرگ بر زاری من میخندید
زندگی بار گران بود به دوش
پرده يأس نمیداد امان
تا ببینم که چه زیباست جهان
دست در دامن امید زدم
یافتم زندگی جاویدان!